incentives onlinehulp 2018

 

In uitvoering van zijn onlinehulpbeleid ondersteunt minister van Welzijn, Volksgezindheid en Gezin, Jo Vandeurzen, ook in 2018 vijf vernieuwende onlinehulpprojecten in zorg en welzijn. Dit jaar met de focus op blended hulp. Flanders' Care deed daarvoor in najaar 2017 een oproep.

1. chat en online zelfregulatie in bijzondere jeugdzorg

Waarover gaat het ?

Het project wil via anoniem chatten en zelfregulatie, de face-to-face-begeleiding van kinderen en jongeren uit de bijzondere jeugdzorg te versterken. Het project kreeg de beste beoordeling van de jury. Het inzetten van de voorgestelde tools is zeker vernieuwend voor de bijzondere jeugdzorg. Er is een duidelijk omschreven idee van de functies en toepassing van de twee tools. Uit de aanvraag komt ook duidelijk naar voor dat de tools een onderdeel zullen zijn van de hulpverlening die aangeboden wordt aan de jongeren. Hierin ligt de sterkte van het project. Er is een duidelijke visie en inzicht dat onlinehulp de standaard hulpverlening kan versterken. De jongere zelf zal ook mee de regie in handen krijgen bij het gebruik van de tools. Er wordt ook voldoende tijd ingepland om het personeel op te leiden.

Wie zal het project uitvoeren ?
                  
Dit project wordt ondersteund door een partner van Netwerk Onlinehulp Vlaanderen:
 

2. Onlinedagboek in psychiatrische zorg

Waarover gaat het ?

Het project wil een onlinedagboek introduceren voor de behandeling van patiënten. Het Psychiatrisch centrum heeft al ervaring met onlinehulp. De jury vindt het een voordeel dat er reeds een duidelijke visie aanwezig is. Hoewel het project erg lokaal verankerd is, zijn wel de juiste partners aanwezig uit de verschillende onderdelen van de zorgketen (ambulante dienstverlening, mobiel behandelteam en residentiële omgeving) om totaalzorg te kunnen aanbieden. Zo kan het dagboek voor meer continuïteit zorgen ook na het afronden van dagtherapie.

Wie zal het project uitvoeren ?
           
 
Dit project wordt ondersteund door een partner van Netwerk Onlinehulp Vlaanderen:
 

3. chathulp autisme

Waarover gaat het ?

Op dit moment hebben de thuisbegeleidingsdiensten autisme wel een uitgebreid informatief online-aanbod maar ontbreekt een interactieve component. Er is een duidelijke visie op de uitbouw van het online-aanbod en hoe chat hun dienstverlening kan versterken. Positief is ook dat alle thuisbegeleidingsdiensten autisme betrokken zijn bij het project en op termijn de uitrol dus over heel Vlaanderen zal gebeuren. Hoewel het gebruik van chat op zich niet zo vernieuwend is, is het dat wel voor deze doelgroep en deze diensten en kan het project zeker een startpunt zijn voor een bredere implementatie van onlinehulptools. Het project werd daarom als erg positief beoordeeld.

Wie zal het project uitvoeren ?

            

Dit project wordt ondersteund door een partner van Netwerk Onlinehulp Vlaanderen:
 

4. blended buddywerking in adoptie

Waarover gaat het ?

Veel geadopteerden gaan zelf via sociale media op zoek naar informatie. De jury vindt het dan ook een erg geschikte doelgroep en thematiek om met onlinehulp aan de slag te gaan. Met dit project wordt een veilige omgeving gecreëerd waar geadopteerden met ervaringsdeskundigen in contact gebracht worden. Positief is ook dat het contact op verschillende manieren zal kunnen verlopen, naargelang de voorkeur van de geadopteerde (beeldbellen, chat en mail). Een goede opleiding en vorming van de buddy’s zal essentieel zijn. De betrokken organisaties hebben ook oog voor het belang van privacy en de bescherming van de gegevens. De slaagkans van het project op langere termijn wordt positief ingeschat doordat de organisaties de personeelskost zelf dragen, ook tijdens het project. 

Wie zal het project uitvoeren ?

  Vlaams Centrum Adoptie en AGV (Associatie Geadopteerden Vlaanderen

Dit project wordt ondersteund door een partner van Netwerk Onlinehulp Vlaanderen:

 

5. Blended hulp in herstelgericht werken rond druggebruik

Waarover gaat het ?

Het project wil met de inzet van onlinehulp de zorgcontinuïteit voor de doelgroep verbeteren. Ze willen het aanbod uitbreiden van het voortraject tot en met nazorg.De jury vindt het een voordeel dat er reeds van een solide basis gestart kan worden. Er is een duidelijke visie over blended hulp waarbij in het hele zorgaanbod wordt bekeken waar onlinehulp nog een meerwaarde kan zijn. Dat de betrokken organisaties een duidelijke visie op het gebruik van onlinehulp hebben, wordt ook bevestigd door de vormingen voor de begeleiders die voorzien zullen worden. Dit zal de implementatie in de organisatie verhogen. 

Wie zal het project uitvoeren ?

     

Dit project wordt ondersteund door een partner van Netwerk Onlinehulp Vlaanderen:

Contact

Mens, Samenleving & Digitalisering Arteveldehogeschool
Arteveldehogeschool - Sociaal werk
Sint-Annaplein 31
9000 Gent
België

+32 9 234 94 00

© 2012 Alle rechten voorbehouden.

Mogelijk gemaakt door Webnode