december 2015

Twee concrete beleidsadviezen werden overgemaakt aan de minister:

Beide beleidsadviezen werden positief onthaal en door de Vlaamse overheid vertaald in het opstarten van Knooppunt-online

september 2015

In opvolging van het Flanders'Carecongres onlinehulp voor welzijn en gezondheid verwerkten onderzoeksmedewerkers van de Arteveldehogeschool de bevraging bij directies van wezlijns- en zorgorganisaties omtrent hun onlinehulprealisaties en -plannen.

Via deze link kan je het rapport 'Onlinehulp in verscheidenheid - november 2015' downloaden.

"Ik ontving het rapport met de onlinehulpplannen en –realisaties; bijzonder interessant! " (J.D. - VAD)                                                                                                                "Bedankt voor het rapport! Zijn er volgende stappen rond dit onderzoeksrapport gepland?"  (G.F. - kabinet Vandeurzen) 

Klik op de sector voor een overzicht van de onlinehulprealisaties en -plannen van 344 organisaties uit ...

 

3 juni 2015

 •  Minister Vandeurzen lichtte zijn beleidsacties toe in verband met onlinehulpverlening klik hier;
 • Saskia Timmer formuleert vanuit haar Nederlandse ervaring de meerwaarde van eHealth;
 • 25 Vlaamse welzijns- en zorgorganisaties getuigen over hun onlinehulpervaringen.
 • 344 welzijns- en zorgorganisaties laten hun onlinehulprealisaties en -plannen zien

Meer info over dit congres: klik hier

 

De beleidsacties van de minister zijn gebaseerd op: 

 voorstellen beleidsacties onlinehulp voor welzijn en gezondheid 

 

24 februari 2015 : save the date voor Flanders'Care congres onlinehulp voor welzijn en gezondheid op 3 juni 2015 in Lamot - Mechelen wordt gelanceerd. Meer info : klik hier

februari 2015: de uitnodiging voor een werkgroep 'concretisering beleidsacties onlinehulp' wordt bezorgd aan 13 hulpverleners uit diverse koepels en steunpunten, aan 5 vertegenwoordigers van cliënten- of gebruikersorganisaties en aan 10 ambtenaren van het departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. Zij formuleren tegen mei 2015 concrete voorstellen voor beleidsacties rond onlinehulp voor zorg en welzijn.

januari 2015: Minister Vandeurzen geeft aan het Stenpunt Welzijn Volksgezondheid en Gezin de opdracht om de beleidsaanbeveningen uit 'Bouwstenen Vlaams actieplan Onlinehulp' verder te concretiseren en een Flanders'Carecongres onlinehulp voor welzijn en gezondheid voor te bereiden.

28 oktober 2014: In zijn 'beleidsnota 2014-2019 Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, besteedt minister Jo Vandeurzen aandacht aan het belang van een kader onlinehulp:  klik hier. [We hebben alle verwijzingen naar onlinehulp in gele fluo gezet.] Minister Vandeurzen op Radio 1:  klik hier

25 juni 2014: In het nieuwe Vlaamse Regeerakkoord 2014-2019 beloofde de Vlaamse Regering immers "werk te maken van een beleidskader voor online-hulpverlening" (klik hier - p. 117 onderaan) 

Wat voorafging

Vorig en huidig Vlaams welzijnsminister Vandeurzen gaf in juni 2013 aan het Steunpunt Welzijn Volksgezondheid en Gezin de opdracht om tegen april 2014 bouwstenen aan te leveren voor een Vlaams actieplan onlinehulp.

Het onlinehulp-onderzoeksteam van de Arteveldehogeschool – Sociaal werk voerde deze opdracht uit.

Dit onderzoek zal de basis vormen voor dat beleidskader voor onlinehulpverlening voor welzijn en gezondheid in Vlaanderen

Klik hier op de resultaten van dit verkennend onderzoek

De minister riep de sector op om aan dit onderzoek deel te nemen : 

klik hier

Drie onderzoeksvragen staan in dit project centraal:

 • Wat is ‘kwaliteitsvolle onlinehulpverlening rond welzijn en gezondheid’ ?
 • Wat stelt onlinehulp rond welzijn en gezondheid in Vlaanderen anno 2013 voor ?
 • Wat zijn voorstellen van strategieën, acties en randvoorwaarden voor het Vlaamse onlinehulpbeleid rond welzijn en gezondheid voor de komende vijf jaar ?

De onderzoekers hebben voor het beantwoorden van deze vragen …

… inspirerende onlinehulppraktijk gescreend;

… inputsessies georganiseerd waar welzijns- en ambulante geestelijke gezondheidsorganisaties de kans kregen voorstellen te formuleren; 

uitnodiging inputsessies.docx (75,5 kB)uitnodiging inputsessies.docx (75,5 kB)uitnodiging inputsessies.docx (75,5 kB)uitnodiging inputsessies.docx (75,5 kB)uitnodiging inputsessies.docx (75,5 kB)  uitnodiging inputsessies.docx (77274)uitnodiging inputsessies.docx (75,5 kB)uitnodiging inputsessies.docx (75,4 kB) uitnodiging inputsessies.docx (77201)uitnodiging inputsessies.docx (75,4 kB)uitnodiging inputsessies.docx (31,1 kB) uitnodiging inputsessies.docx (31841) uitnodiging inputsessies.docx (75,5 kB)uitnodiging inputsessies.d… een ruime onlinebevraging gehouden bij de betrokken sectoren;

… feedbacksessies georganiseerd waarop de geformuleerde voorstellen kunnen geamendeerd worden.

De bouwstenen van een Vlaams actieplan onlinehulp voor welzijn en gezondheid worden geformuleerd rond 7 thema's:

 • een definitie van onlinehulp
 • kwaliteitscriteria en -beleid voor onlinehulp
 • visie op en positionering van onlinehulp
 • deontologische aspecten van onlinehulp
 • voorwaarden voor het realiseren van onlinehulp
 • ondersteuning van onlinehulp
 • het implementeren van onlinehulp

De betrokken welzijns- en gezondheidszorgsectoren voor dit Vlaams actieplan onlinehulp zijn:

 • Het algemeen welzijnswerk
 • De Centra voor LeerlingenBegeleiding (CLB's)
 • De gezondheidssector (met name CGG's, verslavingszorg en gezondheidspromotie)
 • De bijzondere jeugdbijstand
 • Het welzijnswerk voor personen met een handicap (vanuit VAPH)
 • De Vertrouwenscentra Kindermishandeling
 • De centra voor kinderzorg en gezinsondersteuning
 • Organisaties voor opvoedingsondersteuning
 • De Thuiszorg
 • de Woonzorgcentra
 

klik op de poster 'op weg naar onlinehulpbeleid in Vlaanderen'

 

Downloaden of bestellen

Alle rapporten en methodieken van deze website kan je downloaden.

Je kan tegen kostprijs kopies en verzending, ook een exemplaar bestellen via philippe.bocklandt@arteveldehs.be    

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact

Mens, Samenleving & Digitalisering Arteveldehogeschool
Arteveldehogeschool - Sociaal werk
Sint-Annaplein 31
9000 Gent
België

+32 9 234 94 00

© 2012 Alle rechten voorbehouden.

Mogelijk gemaakt door Webnode